Kontakty naleznete na stránce dole.

24. 4. 2018 Odpověď Městské části Praha 10

Pro projednání petice magistrátem jsme podali petiční archy také na Praze 10. Ta má nastavena pravidla pro projednání petice tak, že je zastupitelé nemusí projednat, ačkoli jim je petice určena.

Petice byla nicméně vyřízena Odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje, který se vyjádřil jasně: Praha 10 stavbu terminálu dlouhodobě odmítá jako jednoznačně nežádoucí. Celé území naopak vnímá jako transformační směrem k nové městské čtvrti, nikoli k průmyslovému využití.

Celé vyjádření si můžete dočíst zde.

11. 2017 Návštěva terminálu ve Vídni, komunikace s investorem

V návaznosti na jednání na Magistrátu hl. m. Prahy jsme byli kontaktováni zástupcem investora, panem Hodkem. Nabídl možnost návštěvy vídeňského překladiště, aby nám předvedl, jak to může fungovat. Totéž nabídl vybraným náměstkyním, náměstkům a radním a také zástupcům Institutu plánování a rozvoje.

Naše reakce byla následující:

"Vážený pane Hodku,
především děkuji za tuto iniciativu. Věřím, že návštěva vídeňského terminálu pomůže dokreslit kontext záměru RCT.
Zároveň bych ale jako zástupce petičního výboru "NE překladišti Malešice!" rád navrhl, aby se nejdříve uskutečnilo jednání u kulatého stolu, kde se setká investor najednou se všemi zainteresovanými stranami (zástupci občanů, dotčených městských částí, magistrátu, Institutu plánování a rozvoje, případně další). Tam nechť investor prezentuje svůj záměr ve větším detailu a tam nechť si vzájemně vyjasníme pozice. To považuji za nutný první krok k vyřešení této komplexní záležitosti. Návštěva vídeňského terminálu a separátní jednání by měly teprve následovat.
Jako občané jsme připravni a více než ochotni se v celé záležitosti dále angažovat; návštěvy terminálu si jistě zúčastníme. Jako prvou věc bych však uvítali otevřenou kolektivní schůzku. Ta pro nás bude signálem transparentnosti Vašeho přístupu.
Zdraví Miroslav Svoboda"

Pan Hodek sice myšlenku kulatého stolu formálně uvítal, avšak nic pro její uskutečnění neudělal. Naopak, prosazoval, že kulatý stůl má organizovat město. 

Také jsme se ho opakovaně dotazovali, zda do své komunikace zahrne i dotčené městské části. Na to nijak nereagoval.

Konečně jsme rozporovali to, že návštěva terminálu ve Vídni byla naplánována na všední den. Prý šlo o přání IPR. Ale narozdíl od nich, kteří tam mohou jet na sllužební cestu, občané by si museli brát dovolenou. Naše přání nebylo vyslyšeno.

Na návštěvu terminálu tedy nikdo z nás nejel. Od konce listopadu 2017 se pan Hodek neozval.

17. 11. 2017 Odpověď rakouského investora

Společnost Rail Cargo Austria odpověděla na náš dopis. Originál si můžete stáhnout zde.

V překladu říká dopis zhruba toto:

Vážené dámy a pánové,
Odvoláváme se na Váš dopis z 18.8. 2017, který se týká projektu výstavby terminálu v Praze – Malešicích.
Chceme konstatovat, že projekt je řízen a realizován v rámci naší koncernové skupiny firmou Rail Cargo Terminál Praha, která je již mnoho let vlastníkem pozemku v Praze – Malešicích. Jsme o projektu prostřednictvím naší skupiny pravidelně informováni. Uvítali bychom proto, abyste se obraceli přímo na obchodního ředitele Rail Cargo Terminál Praha, pana Gerharda Kratochvíla – telefon 220 193 405, e-mail: gerhard.kratochwil@railcargo.com, který je připraven Vaše připomínky osobně konzultovat.
Jak je Vám jistě známo, v současné době probíhá k projektu Posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém se dotčené osoby mohou vyjádřit, resp. již se většinou vyjádřily. Ujišťujeme Vás, že se Rail Cargo Terminal Praha se všemi připomínkami seznámí a bude se jimi v souladu s legislativou zabývat.
V této souvislosti chceme ale zdůraznit, že umístění projektu v pražských Malešicích odpovídá Územnímu plánu hlavního města Prahy a bylo zvoleno po rozsáhlém výzkumu vhodných lokalit a komunikaci s odpovědnými osobami.
Skutečnost, že takový Terminál může, resp. má být vybudován na předmětném pozemku v Praze – Malešicích je v Územním plánu hlavního města Prahy obsažena již léta.Závěrem bychom rádi vyjádřili naději, že aktuálně probíhající jednání zástupců Rail Cargo Terminal Praha se zodpovědnými osobami, tak jako dotčenými osobami včetně obyvatel Prahy – Malešic povedou k tomu, že bude nalezena resp. navržena objektivně proveditelná varianta projektu, akceptovatelná i pro obyvatele.
S přátelskými pozdravy

17. 10. 2017 Procházka u plánovaného terminálu

V úterý 17. 10. se konalo setkání náměstkyně MHP Kolínské přímo na místě s občany, aby se vzájemně podělili o své pohledy na věc.

11. 10. 2017 Vypořádání petice Magistrátem

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy byla vyřízením naší petice pověřena náměstkyně primátorky Petra Kolínská, radní pro územní rozvoj a územní plán.

Dnes jsme obdrželi její dopis, ze kterého vybíráme:

 • V tuto chvíli platné Zásady územného rozvoje hl. m. Prahy počítají s územím, kde se má stavět překladiště, pro areál city-logistiky.
 • Navržený projekt tuto představu nesplňuje.
 • Náměstkyně považuje za zásadní, aby projekt nezvýšil intenzitu kamionové dopravy v lokalitě.
 • Hlavní město nyní pořizuje územní studii průmyslové zóny Malešice - Strašnice. Ta přinese další poznatky o potenciálním rozvoji daného území.
 • V úterý 17. 10. se v 17 hod. uskuteční přímo na místě procházka s náměstkyní Kolínskou, která má za cíl seznámit se s konkrétní situací a s názory místních.

Celý dopis si můžete stáhnout zde.

5. 10. 2017 Tisková zpráva petičního výboru

U příležitosti odeslání otevřeného dopisu jsme vydali tiskovou zprávu, kterou si můžete stáhnout zde.

4. 10. 2017 Otevřený dopis rakouskému investoru

V úterý 4. října jsme odeslali otevřený dopis mateřské firmě investora, který chce v Malešicích stavět dálkové kontejnerové překladiště. Domníváme se totiž, že plánovaná stavba není v souladu s jejich principy.

Kopii dopisu si můžete prohlédnout zde.

Český překlad následuje:

Vážený pan
Dr. Clemens Forst
předseda představenstva
Rail Cargo Austria AG


Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jako na hlavního představitele společnosti Rail Cargo Group, protože jsme přesvědčeni, že je naší povinností poskytnout Vám informace, které se k Vám možná nedostaly.

Společnost Rail Cargo Terminal – Praha s.r.o – podala oznámení o záměru vybudovat v Praze – Malešicích nový kontejnerový terminál. Velkým problémem je ale jeho umístění.
Ihned po podání tohoto záměru obdržel Magistrát hl. města Prahy sto osm nesouhlasných vyjádření veřejnosti. V místech, kterých se plán výstavby překladiště přímo týká se zvedla pochopitelná vlna odporu. Občané sepsali petici, která získala během necelého měsíce 1 866 podpisů. S projektem nesouhlasí ani Úřady příslušných městských částí.

Vzhledem k tomu, že Vaší společnosti není ochrana životního prostředí lhostejná, jste držitelem řady certifikátů kvality a otázkám životního prostředí věnujete velkou pozornost, jsme přesvědčeni, že záměr vybudovat kontejnerové překladiště v širším centru města, uprostřed bytové zástavby a rekreačních klidových zón města, absolutně nekopíruje Vaše firemní vize .

Budeme velmi rádi, pokud se s konkrétní situací v plánu projektu seznámíte a věříme, že se misi svojí skupiny – prosazovat cílené ekonomické a sociální akcenty šetrné k životnímu prostředí – nezpronevěříte.

Děkujeme za Váš čas a přejeme Vám hodně osobních i ekonomických úspěchů.

Za občanské sdružení Naše Malešice
Miroslav Svoboda
Tomáš Klouček
Aleš Zíta
Monika Pavlíčková

Kopie na vědomí:

Gerhard Leitgeb, manažer pro životní prostředí Rail Cargo Group
Kronen Zeitung
Kurier
Der Standard
Die Presse
Mladá fronta Dnes
Lidové noviny
Právo

14. 9. 2017 Projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Ve čtvrtek 14. září zastupitelé hl. m. Prahy projednávali naši petici. Tuto petici podpořil i Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy. Na jednání zastupitelstva se dokonce (poprvé!) dostavil i zástupce investora, který snad konečně začal brát občanský tlak vážně. Do této doby s veřejností nekomunikoval.
Většina zastupitelů se k myšlence překladiště vyjadřovala velice kriticky. Někteří navrhovali již v této fázi překladiště jednoznačně odmítnout. Stejně vystupovali i zástupci městské části Praha 10, která již v minulosti dala podnět ke změně územně plánovací dokumentace, která by stavbě zamezila. Stavbu odmítla i přítomná senátorka za Prahu 10 a zástupce radnice Prahy 9.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy nakonec neschválilo původně navržené usnesení, podle něhož by Praha prosazovala, aby překladiště sloužilo pouze pro zásobování Prahy. Takové usnesení by totiž přispívalo k dojmu, že Praha obecně s překladištěm souhlasí. Zastupitelé místo toho rozhodli doporučit zpracování studie city logistiky. Tato studie má teprve ukázat, zda je podobná stavba v Malešicích možná a žádoucí.

Přijaté usnesení s podkladovými materiály naleznete zde: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=480056.

Záznamy z jednání a podobné dokumenty naleznete zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva-archiv_db-volebni_obdobi_2014_2018-x29_zasedani_zastupitelstva_hlavniho.html

13. 9. 2017 Tisková zpráva petičního výboru

K dosavadnímu vývoji ohledně petice jsme vydali tiskovou zprávu, kterou si můžete stáhnout zde.

11. 9. 2017 Jednání zastupitelstva Městské části Praha 10

V pondělí 11. září  se uskutečnilo zastupitelstvo MČ P10. Zastupitel za Koalici Vlasta, Milan Maršálek, navrhl bod "Informace o činnosti Rady MČ Praha 10 ve věci záměru Terminál Malešice". Paradoxně bod nebyl schválen. Radní městské části, třebaže jinak vystupují proti překladišti, nechtějí o těchto věcech diskutovat ani s občany, ani s opozicí.

6. 9. 2017 Petice projednána Kontrolním výborem Prahy

Na posledním jednání zastupitelstva v červnu byl pověřen Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby se věcí zabýval. Ten se sešel 6. září. Vystoupila nás tam celá řada - petiční výbor (M. Svoboda), zastupitel za Prahu 10 (M. Maršálek), zástupce úřadu Prahy 10 (M. Pecánek), senátorka za Prahu 10 (R. Chmelová).
Jednání se neslo víceméně v duchu podpory naší petice, nicméně debata moc nikam nesměřovala a náměstkyně Kolínská se jasně vyjádřila, že nehodlá navrhovat změnu územního plánu. Naštěstí i díky návrhu jednoho člena výboru (J. Michálek) nakonec výbor přijal dvě důležitá doporučení - jednak, aby zastupitelé pověřili Institut plánování a rozvoje zpracování studie naší lokality, a jednak, aby prosazovali zájem Prahy nestavět zde nic víc než něco pro zásobování Prahy.
Tato doporučení nyní budou projednávat zastupitelé.

Usnesení výboru je možno nalézt zde: http://www.praha.eu/public/72/3c/d3/2526253_814988_ad_1_zapis_26_zari.pdf

21. 6. 2017 Projednání Výborem životního prostředí ZMČ P10

Naši petici projednal výbor životního prostředí na Praze 10. Bylo nám i dovoleno vystoupit. Podrobnosti viz zápis z jednání:

Bod č. 2 programu – Informace k záměru kontejnerového překladiště v Malešicích.

PhD. Vávra sdělil, že dne 15.6.2017 byl na Zastupitelstvu hl. m. Prahy (ZHMP) projednán materiál týkající se doručení petice občanů „NE překladišti Malešice“. ZHMP vzal petici na vědomí, a uložil předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP projednat petici na jednání kontrolního výboru za účasti náměstkyně primátorky HMP Mgr. Kolínské, radní Plamínkové, zástupců orgánů MČ Praha 10 a členů petičního výboru, a zajistit posouzení doručených požadavků v petici. Následně závěry z jednání budou předloženy na ZHMP.

Bc. Pecánek sdělil, že v tuto chvílí žádné aktuální informace v dané věci osobně nemá k dispozici. Informoval pouze krátce o schůzce se zástupcem společnosti, která projekt překladiště pro investora připravuje. Z této schůzky mimo jiné vyplynulo, že přibližně na podzim se dá očekávat doručení přepracovaného materiálu EIA. Přesný termín, kdy podklad bude na úřad zaslán, známý nebyl.

Hlasováno o vystoupení hosta – PhD. Svobody:
Schváleno: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

PhD. Svoboda jako předseda petičního výboru informoval, že petici proti překladišti podepsalo 1866 občanů. Věří, že i díky petici, a následnému projednávání na ZHMP (je možné, že bude petice projednána i na dalších výborech ZHMP), i ve spolupráci s MČ, se podaří záměr překladiště zastavit. Dotázal se, zda po doručení zprávy EIA nechá MČ vypracovat oponentský posudek.
Ing. Maršálek doplnil, že podobný dotaz již vznášel na zastupitelstvu, a z OŽD bylo sděleno, že posudek vypracován být může.
Bc. Pecánek potvrdil, že uvedené stále platí. Finanční prostředky na vypracování posudku jsou k dispozici v rozpočtové kapitole životní prostředí. Problémem může být jen nalezení vhodného odborníka, který posudek zpracuje.

Ing. Nepevný se dotázal, jak z hlediska procesního práva je řešen případ, kdy se posudky budou lišit. Jaký by byl další postup.
Bc. Pecánek reagoval v tom smyslu, že finální rozhodnutí by pak bylo na Magistrátu HMP (MHMP).
Ing. Nepevný se dotázal, zda se v minulosti již něco podobného řešilo, kdy MHMP by o něčem podobném rozhodoval.
Bc. Pecánek sdělil, že za dobu jeho působení na MČ by se jednalo o první příklad, kdy by se takový posudek vypracovával.

Ing. Maršálek poukázal na to, že v usnesení ZHMP se hovoří o nějaké součinnosti s MČ. Dotázal se, zda je představa, jak by uvedené probíhalo.
PhD. Vávra očekává, že MČ k tomu bude oficiálně vyzvána.

Navrženo usnesení: VŽP bere na vědomí předložený bod „Informace k záměru kontejnerového překladiště v Malešicích“.

Schváleno: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

15. 6. 2017 Projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Dne 14. června jsme podali petici na Magistrát hl. m. Prahy. O den později shodou okolností zasedalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 

Navrhli jsme naši petici jako bod na jednání. Návrh si osvojila přímo primátorka Krnáčová a zařazení bodu zastupitelé jednomyslně schválili.

Když na bod došlo (to již bylo v noci...), zastupitelé svým usnesením uložili "předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP projednat v kontrolním výboru ZHMP za účasti náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské, radní Plamínkové, zástupců orgánů MČ Praha 10 a členů petičního výboru petici dle bodu I. tohoto usnesení a zajistit věcné a odborné posouzení požadavků občanů obsažených v petici včetně zpracování návrhu odpovědi petentům".

14. 6. 2017 Petice podána - děkujeme!

Dne 14. 6. 2017 jsme na Magistrát hl. m. Prahy podali petici s 1866 podpisy! Děkujeme všem za podporu! 

17. 5. 2017 Schůzka s představiteli radnice Prahy 10

Dnes se předseda petičního výboru setkal s některými představiteli radnice Prahy 10 (těmi, kteří měli čas a byli ochotni se sejít), aby je informoval o petici a požádal o podporu.

Z jedné ze schůzek byl učiněn zápis:

Účastníci (dle abecedy): J. Čunátová, K. Peštová, M. Pecánek, M. Svoboda, Z. Vávra, B. Zoufalík

Hlavní body schůzky:

 • MS vysvětlil, že se sousedy zorganizovali petici proto, že jejich cílem je nejen zamezit stavbě překladiště, ale i koncepčně vyřešit lokalitu Malešic do budoucna. Za vhodný nástroj považuje petiční výbor změnu územního plánu. Petiční výbor usiluje o schůzky se zastupiteli proto, aby byli zastupitelé seznámeni s kontextem petice, který je konsensuální, a aby mohli občané a radnice Prahy 10 postupovat koordinovaně.
 • BZ uvedl, že petiční akci vítá, jelikož městská část Praha 10 odmítá překladiště v Malešicích dlouhodobě. Považuje jen formulaci výzvy zastupitelům za nešťastnou, jelikož vyznívá, jako by radnice Prahy 10 dosud nevystupovala odpovědně; obává se tudíž, zda petiční akce není politickým nástrojem. Vyjádřil přesvědčení, že by bývalo bylo prospěšnější oslovit přímo jeho, před formulací petice nebo místo ní.
 • MS ujistil, že petiční akce je občanskou, nepolitickou aktivitou. Petiční akce není kritikou městské části Prahy 10, nýbrž výzvou pro její budoucí jednání a budoucí jednání magistrátu.
 • KP vyjádřila obavu, že principem peticí obecně je boj proti něčemu, a že zde tedy jde o boj proti radnici Prahy 10.
 • MS vysvětlil, že principem peticí je možnost občanů zavázat orgány státní či veřejné správy k projednání určité záležitosti. Nadto má petice ukázat občanskou podporu, a tato petice tak poskytne městské části Praha 10 silnější argumenty při jednání s magistrátem.
 • MP poznamenal, že městská část Praha 10 dlouhodobě připomínkuje připravovaný nový územní plán a vždy přitom odmítala malešické překladiště. Z připomínek Prahy 10 byl však zatím přijat jen zlomek.
 • BZ vzhledem k časové tísni navrhl, aby byla zorganizována další schůzka, kde bude možno probrat otázky petičního výboru a věcné aspekty problematiky překladiště a rozvoje Malešic.

(Poznámka: o následnou schůzku jsme pak požádali, ale radní Zoufalík se neozval, takže se neuskutečnila.)

Kontakty na petiční výbor a registrace k novinkám

Petiční výbor

 • Miroslav Svoboda, Bacháčkova 176/14, Praha 10-Malešice, 108 00 (zastupuje petiční výbor; můžete ho kontaktovat na adrese miroslav.svoboda [zavináč] osmalesice.cz.)
 • Monika Pavlíčková, Ungarova 677/2, Praha 10-Malešice, 108 00
 • Aleš Zíta, Niederleho 541/4, Praha 10-Malešice, 108 00
 • Tomáš Klouček, Rektorská 22, Praha 10-Malešice, 108 00

Chcete dostávat novinky z Malešic?

Chcete-li být informováni o tom, jak se vyvíjí kauza s překladištěm, nebo o tom, jaké nové akce se dějí v Malešicích, vyplňte formulář na pravé straně.

Budete zařazeni do e-mailové skupiny, kterou spravuje Spolek Malešice pro lepší život. E-mailová skupina slouží pouze k rozesílání sousedských novinek z Malešic.

Registrace k odběru novinek